جستجو
صفحه اصلی

سیمان خاکستری تیپ 2پاکتی تحویل قزوین ( سیمان آبیک)

خواهشمندیم قبل از خرید آنلاین ابتدا باربری خود را از بین یکی از شرکتهای حمل و نقل که در زیر صفحه میبینید انتخاب نموده و تماس حاصل فرمایید تا هماهنگی لازمه جهت تسریع در تحویل سفارش شما انجام گردد:
تولید کننده: سیمان آبیک
دسترسی: موجود نیست
فروشنده: سیمان آبیک
  • *
  • *
  • *
4,665,200 ريال
Share

کد باربری: 11 (تعاونی کامیونداران)  شماره همراه: 09123037911 (محرمی) شماره تلفن ثابت: (02645382159)  (02645382162)

کد باربری: 12 (الموت بار)  شماره همراه: 09123037911 (سرخیل) شماره تلفن ثابت: (02645382520)  (02645382530)

کد باربری: 14 (هیوبار) شماره همراه : 09122823648 (عظیمی) شماره تلفن ثابت:  (02645382701) (02645382702)

کد باربری: 15 (آباد بونکر) شماره همراه: 09121886610 (آریانجو) 09126618662 (سهیل)  شماره تلفن ثابت: (02645382404) (02645382405)

کد باربری: 16 (اعتماد آزادگان) شماره همراه: 09121340579 (معدنی پور) شماره تلفن ثابت: (02645382455)  (02645382413)

کد باربری: 17 (آرمه بار) شماره همراه: 09122011409 (سامانی پور) شماره تلفن ثابت: (02645382490)

کد باربری: 19 (ارژنگ بونکر) شماره همراه: 09121675878 (کریمی) شماره تلفن ثابت: (02645382181)  (02645382184)

کد باربری: 20 (آرام فله)  شماره همراه: 09121610053 (مرادی) شماره تلفن ثابت: (02645382157)  

کد باربری: 22 (بهمن سرعت)  شماره همراه: 09121226332 (حمزه زاده) شماره تلفن ثابت: (02645383574)  (02645383575)

کد باربری: 23 (آبیک)  شماره همراه: 09125680350 (معدندار) شماره تلفن ثابت: (02645383710)  

کد باربری: 24 (دنیابین)  شماره همراه: 09121691929 (قره حسنلو) شماره تلفن ثابت: (02645382526)  

کد باربری: 25 (کرد راه)  شماره همراه: 09123307809 (کیمیایی) شماره تلفن ثابت: (02645382390)  (02645382442)

کد باربری: 26 (حسام بار)  شماره همراه: 09127816085 (ربانی) شماره تلفن ثابت: (02645382449)  (02645382450)

کد باربری: 29 (اقصی)  شماره همراه: 09125691671 (قره حسنلو) شماره تلفن ثابت: (02645382291)  (02645382292)

کد باربری: 30 (شمس بونکر)  شماره همراه: 09127155213 (رضایی) شماره تلفن ثابت: (02645382420)  

کد باربری: 31 (شادبار)  شماره همراه: 09122814112 (کریم زاده) شماره تلفن ثابت: (02645382507)  

کد باربری: 35 (مسعود بار)  شماره همراه: 09121610053 (مرادی) شماره تلفن ثابت: (02645382157)  (02645382158)

کد باربری: 36 (کاوه فله)  شماره همراه: 09126383913 (حاج منوچهری) شماره تلفن ثابت: (02645382190)  (02645383209)

کد باربری: 45 (زاهد فله)  شماره همراه: 09398731030 (پورفلاح) شماره تلفن ثابت: (02645383673)  

کد باربری: 46 (صحراران)  شماره همراه: 09127833608 (علیپور) شماره تلفن ثابت: (02645382187)  (02645382188)

کد باربری: 49 (آسان فله)  شماره همراه: 09121676707 (علیجانی) شماره تلفن ثابت: (02645382145)  (02645382146)

کد باربری: 50 (بارآوران نظام)  شماره همراه: 09126823423 (سید حسن جلالی) شماره تلفن ثابت: (02645382718)  (02645382719)

کد باربری: 53 (امیر بونکر کرج)  شماره همراه: 09121696394 (معدنی پور) شماره تلفن ثابت: (02645382511)  (02645383740)

کد باربری: 54 (سعادت بار)  شماره همراه: 09125652900 (دهقاندار) شماره تلفن ثابت: (02645382946)  (02645382947)

کد باربری: 56 (شادراه آبیک)  شماره همراه: 09125447495 (حسین آریانجو) شماره تلفن ثابت: (02645382886)  (02645382560)

کد باربری: 60 (گوهر بار منوچهر)  شماره همراه: 09121466620 (صفدرمعدندار) شماره تلفن ثابت: (02645382424)  (02645382414)

کد باربری: 61 (ارابه آبیک)  شماره همراه: 09121613475 (نجفی) شماره تلفن ثابت: (02645382494)  (02645382495)

کد باربری: 62 (نوین افروز کرج)  شماره همراه: 09123307809 (کیمیایی) شماره تلفن ثابت: (02645382290)  

کد باربری: 63 (مروارید بونکر)  شماره همراه: 09121321327 (حسینی) شماره تلفن ثابت: (02645382425)  (02645385871)

کد باربری: 64 (رامجین بار)  شماره همراه: 09121691929 (احسان قره حسنلو) شماره تلفن ثابت: (02645382191)  (02645382189)

کد باربری: 66 (گل راه)  شماره همراه: 09121816412 (گلدار) شماره تلفن ثابت: (02645382402)  (02645382403)

کد باربری: 75 (بهران ترابر فلات ایرانیان)  شماره همراه: 09126124063 (ملکی) شماره تلفن ثابت: (02645382237)  

کد باربری: 79 (آشناترابرنگین البرز)  شماره همراه: 09129494254 (کشاورز) شماره تلفن ثابت: (02645382538)  (02645382539)

کد باربری: 87 (وحید بار)  شماره همراه: 09123461026 (بیک زاده) شماره تلفن ثابت: (02645382294)  

کد باربری: 11 (تعاونی کامیونداران)  شماره همراه: 09123037911 (محرمی) شماره تلفن ثابت: (02645382159)  (02645382162)

کد باربری: 12 (الموت بار)  شماره همراه: 09123037911 (سرخیل) شماره تلفن ثابت: (02645382520)  (02645382530)

کد باربری: 14 (هیوبار) شماره همراه : 09122823648 (عظیمی) شماره تلفن ثابت:  (02645382701) (02645382702)

کد باربری: 15 (آباد بونکر) شماره همراه: 09121886610 (آریانجو) 09126618662 (سهیل)  شماره تلفن ثابت: (02645382404) (02645382405)

کد باربری: 16 (اعتماد آزادگان) شماره همراه: 09121340579 (معدنی پور) شماره تلفن ثابت: (02645382455)  (02645382413)

کد باربری: 17 (آرمه بار) شماره همراه: 09122011409 (سامانی پور) شماره تلفن ثابت: (02645382490)

کد باربری: 19 (ارژنگ بونکر) شماره همراه: 09121675878 (کریمی) شماره تلفن ثابت: (02645382181)  (02645382184)

کد باربری: 20 (آرام فله)  شماره همراه: 09121610053 (مرادی) شماره تلفن ثابت: (02645382157)  

کد باربری: 22 (بهمن سرعت)  شماره همراه: 09121226332 (حمزه زاده) شماره تلفن ثابت: (02645383574)  (02645383575)

کد باربری: 23 (آبیک)  شماره همراه: 09125680350 (معدندار) شماره تلفن ثابت: (02645383710)  

کد باربری: 24 (دنیابین)  شماره همراه: 09121691929 (قره حسنلو) شماره تلفن ثابت: (02645382526)  

کد باربری: 25 (کرد راه)  شماره همراه: 09123307809 (کیمیایی) شماره تلفن ثابت: (02645382390)  (02645382442)

کد باربری: 26 (حسام بار)  شماره همراه: 09127816085 (ربانی) شماره تلفن ثابت: (02645382449)  (02645382450)

کد باربری: 29 (اقصی)  شماره همراه: 09125691671 (قره حسنلو) شماره تلفن ثابت: (02645382291)  (02645382292)

کد باربری: 30 (شمس بونکر)  شماره همراه: 09127155213 (رضایی) شماره تلفن ثابت: (02645382420)  

کد باربری: 31 (شادبار)  شماره همراه: 09122814112 (کریم زاده) شماره تلفن ثابت: (02645382507)  

کد باربری: 35 (مسعود بار)  شماره همراه: 09121610053 (مرادی) شماره تلفن ثابت: (02645382157)  (02645382158)

کد باربری: 36 (کاوه فله)  شماره همراه: 09126383913 (حاج منوچهری) شماره تلفن ثابت: (02645382190)  (02645383209)

کد باربری: 45 (زاهد فله)  شماره همراه: 09398731030 (پورفلاح) شماره تلفن ثابت: (02645383673)  

کد باربری: 46 (صحراران)  شماره همراه: 09127833608 (علیپور) شماره تلفن ثابت: (02645382187)  (02645382188)

کد باربری: 49 (آسان فله)  شماره همراه: 09121676707 (علیجانی) شماره تلفن ثابت: (02645382145)  (02645382146)

کد باربری: 50 (بارآوران نظام)  شماره همراه: 09126823423 (سید حسن جلالی) شماره تلفن ثابت: (02645382718)  (02645382719)

کد باربری: 53 (امیر بونکر کرج)  شماره همراه: 09121696394 (معدنی پور) شماره تلفن ثابت: (02645382511)  (02645383740)

کد باربری: 54 (سعادت بار)  شماره همراه: 09125652900 (دهقاندار) شماره تلفن ثابت: (02645382946)  (02645382947)

کد باربری: 56 (شادراه آبیک)  شماره همراه: 09125447495 (حسین آریانجو) شماره تلفن ثابت: (02645382886)  (02645382560)

کد باربری: 60 (گوهر بار منوچهر)  شماره همراه: 09121466620 (صفدرمعدندار) شماره تلفن ثابت: (02645382424)  (02645382414)

کد باربری: 61 (ارابه آبیک)  شماره همراه: 09121613475 (نجفی) شماره تلفن ثابت: (02645382494)  (02645382495)

کد باربری: 62 (نوین افروز کرج)  شماره همراه: 09123307809 (کیمیایی) شماره تلفن ثابت: (02645382290)  

کد باربری: 63 (مروارید بونکر)  شماره همراه: 09121321327 (حسینی) شماره تلفن ثابت: (02645382425)  (02645385871)

کد باربری: 64 (رامجین بار)  شماره همراه: 09121691929 (احسان قره حسنلو) شماره تلفن ثابت: (02645382191)  (02645382189)

کد باربری: 66 (گل راه)  شماره همراه: 09121816412 (گلدار) شماره تلفن ثابت: (02645382402)  (02645382403)

کد باربری: 75 (بهران ترابر فلات ایرانیان)  شماره همراه: 09126124063 (ملکی) شماره تلفن ثابت: (02645382237)  

کد باربری: 79 (آشناترابرنگین البرز)  شماره همراه: 09129494254 (کشاورز) شماره تلفن ثابت: (02645382538)  (02645382539)

کد باربری: 87 (وحید بار)  شماره همراه: 09123461026 (بیک زاده) شماره تلفن ثابت: (02645382294)  

مشخصات محصول
نوع بسته بندی پاکتی
مشخصات محصول
نوع بسته بندی پاکتی
فیلترها
Sort
display